Make your own free website on Tripod.com

kxivataocao gaava vasavaNaara kxvaI


(Appaa dLvaI)

gaolaI taIsaÓ pastaIsa vaYao- hur]paanao AaiNa {tsaahanao kxivataalaoKana kxrNaa%yaa Appaa dLvaI yaaMcyaa 'sala' +a kxavyasaMkxlanaatalyaa 72 kxivataaMnaI malaa ekxdma AMtamau-Ka koxlao. manaata ivacaar Aalaa kxI baalapaNa hrvalaolyaa, ivaparIta pairisqataIcyaa AaGaataaMnaI dbalaolyaa, igarNaIta kxama kxrNaa%yaa +a maaNasaalaa kxivataocyaa saMskxaraMnaI kxsaa QaIr idlaa Asaavaa. idvasapaaLIcaI kxQaI QaavapaL tar koxvha ra~apaaLIcaI dgadga +a carkxatahI dLvaIMMcaI saMvaodkxtaa 'kxSaI iTkUxna raihlaI AsaavaI? tyaacao ekx {ttar Asao idsatao kxI raYT/ saovaa dlaacaI iSakxvaNa tyaaMcao mana KaMbaIr banavaayalaa AaiNa Gaava saaosaayalaa, SarIr kxaTkx banavaayalaa kxarNaIBaUta zrlaI. tyaa izkxaNaI haoNaaro vaad, spaQaa-, yauvakx maoLavao AaiNa Aatalaa hur}pa fuxlavaNaarI inakxaopa inaraogaI spaQaa- +a gaaoYTIMnaI AppaaMcyaa manaacaa iMpaMD pa`qama vaacanavaoDa, maga SabdvaoDa AaiNa naMtar kxavyavaoDa Asaa GaDta gaolaa. saaptaaihkx 'saaQanaa' cao inayamaIta vaacana tyaaMcaI AaMtairkx ija_ jaagavaayalaa kxarNaIBaUta zrlao AaiNa tyaataUnaca tao kxvaI banalao.

vasaMta baapaTaMcyaa 'ibajalaI'caa pa`Baava haotaaca tyaataUnaca tyaaMcaI 'kuxdL AaiNa fxavaDo' hI kxivataa 'saaQanao'taUna pa`isaQd JaalaI haotaI. samaajanavainai-mataIcao svapna paahNaa%yaa sava- BaartaIya maulaaMcao ekx pa`itainaiQakx svapnaca tyaa kxivataotauna saakxarlao gaolao haotao. kxa^laojaivaSaoYaaMkxata, iBaattIpa~akxaMta tyaaMcyaa kxivataa yao{ laagalyaa. paNa pa`tyaXa jagaNyaanao tyaacao saMkxlana kxrNyaacaI {saMta idlaIca naahI. tasaa pa`tyaokx tar]Na vayaatalyaa kxvaIcyaa iMkxvaa laoKakxacyaa tyaa tyaa vaoLcyaa laoKanaata ekx [itahasa Asataao svata:paurtaa, svata:cyaaca Aaozata baMidsta Jaalaolaa AaiNa Asataao ekx BaUgaaolahI Aapalao BaavaivaSva GaDvaNaara. tyaa sagaL╦a BaTkMxtaIcaI saaXa zrNaara. tyaataUnaca mana margaLIvar maata kxrtao AaiNa hrvalaolyaa kxivataaMcao kxahI pa`maaNaata paunai-namaaNa haotao. dLvaI yaaMnaI ASaaca paQdtaInao Apalyaa 'sala'caI kxavyasaMihtaa isaQd koxlaolaI Aaho.

+a sattarpaoXaa AiQakx kxivataaMcao ekxaga`taonao vaacana kxrtaanaa jaaNavatao tao ho kxI +a kxvaIlaa 'gaJala' AiQakx Baavatao AaiNa Asao mhNataata, gaJala ho vaRta nasatao tar taI ekx vaRttaI Asatao. kxivavaya- sauroSa BaTaMcyaa maO~aIcaa pa`Baava tyaaMcyaa laoKanaavar maaozaca zsaa {maTvaUna gaolaa Aaho. [takxa kxI cavvaocaaLIsaÓ paMcaocaaLIsa gaJala kxivataa 'sala' maQyao saapaDtaata. mahttvaacao mhNajao Ea`I. Appaa dLvaI yaaMcao saamaqya- AaiNa vaOiSaYT╦ tyaa gaJalakxivataaMtaUnaca pa`kxT Jaalaolao idsatao. tyaaMcyaa +a gaJalaaMcaa vaogaLopaNaacaa tyaamauLo ivacaar kxravaa laagataao.

ekxa baajaUlaa pa`NayaasaazI, pa`omaasaazI, Aapalyaa maaNasaacyaa SaaoQaasaazI Aasausalaolao mana tar dusa%yaa baajaUlaa raojacyaa jagaNyaatalao AsaMKya saMdBa- +aMcyaa dubaoLkyaata Appaa dLvaI yaaMcaI kxavyafuxlao {malataanaa idsataata. raojacyaa jaIva naata kxravyaa laagaNaa%yaa AsaMKya taDjaaoDI, [taraMcyaa laaMD╦alabaaD╦a, tyaaMcao qaMD ihSaobaI vaagaNao, inaZa-valaopaNa, maaNasaaMcyaa jagaamaQyao SvaapadaMcyaa JauMDIcaa AnauBavaasa yaoNaara Asa+ dbaava. tyaamauLo AsaMKya kxaovaL╦a BaavanaaMnaa {tsaukx svapnaaMnaa idlaI jaaNaarI maUzmaataI, tyaa satatacyaa AaGaataamauLo ipacaUna gaolaolyaa manaataUna JarNaarI Aasavao +a kxvaIcyaa kxivataaMnaa vaoga dotaata........

drvaDo GaalaUna jyaaMnaI kOxkx svapnao maarlaI
gaaDNyaa jaataI tayaaMnaa yaa GaDI ADvaU nakxa! (Aasavao tauDvaU nakxa)


ASaa htabala maaNasaaMnaa tyaaMcao AistatvahI AaoJyaasaarKao haotao. pa`caMD dMgalaImaQyao sagaLo {d\Qvasta baoicaraKa vhavao tasaa ivaQvaMsa paahNyaacao Baaoga saaosaavao laagataata, tyaaca vaodnaotaUnaÓ

raihlao vaMicata nyaayaa BaakxrIlaa paarKao
vaaMJa ho svaataM~ya tyaaMnaI kxa mhNaavao Aapalao? (sala)


Asaa pa`Sna svaaBaaivakxpaNao inamaa-Na haotaao.

ramanaamaacaa gajar kxrNaaro, ramarajyaacao gaajar daKavaNaaro BaMpakx tyaamauLoca kxvaIcyaa raoYaacao kxarNa banataata. sattaa iTkxivaNyaasaazI Qama-, jaata, vaMSa yaa AsaMKya saImaa AaKaUna maaNasaaMnaa Aapasaata JauMjavaNaaro va tyaaMcyaa r>xpaataataUna sattaocaI naSaa BaaogaNaaro naraQama kxvaIlaa jaaba ivacaarNyaalaI iMhMmata dotaata AaiNa taao mhNataao,

AaKaUna doSa saImaa baotaUna gaava Jaalaa
AaBaaL, {]na, vaara vaaTUna kxa na Gaotaa? (ramanaama)


ASaa yaatanaaMcyaa {tsavaata dLvaI yaaMcaI gaJala iMcaMba iBajalaolaI Aaho. sahjataa AaiNa svaaBaaivakxtaa ha tyaaMcyaa rcanaocaa ekx ivaSaoYa gauNa yaoqao pa`kxYaa-nao jaaNavataao. +a sava-vyaapaI Arajakxalaa kxvaI AasavaaMcao koxvaL AQya- do{] Sakxtaao, hI saamaanya maaNasaaMcaI AgaitakxtaahI tyaaMcyaa gaJalaotaUna samaqa-paNaanao pa`kxT haotao, pa`omaacaI BaukoxlaolaI Aasavao AaiNa hLvao mana Gao{]na jyaacyaa daravar jaavao taoqaUna koxvaL vaMcanaocaaca AnauBava yaotaao.

Aasavao maaJaI BaukoxlaI paahUnaI rstyaavarI
baMd koxlao dar, Cd\maI hasalao tao kOxkxda! (AasavaaMcaa maI QanaI)


jagaata naohmaI labaaDaMcaI, k`Uxrkxmyaa-McaIca calataI Asatao, ho pa`tyaokx saMvaodkx maaNasaapa`maaNao kxvaIlaahI caaMgalao za{]kx Aaho. Aataa Aataa tar tyaaMcyaaca saama`ajyaacaI caZtaI kxmaanaca sagaLIkxDo AsaavaI [takxa {tkxYaa-caa kxaL tyaaMnaaca Aalaa Asalyaacao ica~a jagaBar idsatao Aaho. +a saMQaIsaaQaU BaaTaMnaI Aapalyaa saaoyaIcaI sagaLI Saas~aohI isaQd koxlaoxlaI Asataata. Asatyaca sava-~a satyaacyaa idmaaKaata ivajayamadanao vaavartaanaa paahNyaacao naiSabaI yaotao. tyaataUna Aapalyaa AistatvaacaI kxvaIlaa navyaanao AaoLKa paTtao. tao ilaihtaataÓ

Aaja tyaaMcao vaod tyaaMcyaa baaolataI saaoyaIparI
naaDlaolyaa yaa ADaNyaa taartao &anaoSvarI. (maI Asaa Jaalaao)


ASaa AnaokxivaQa ivapaya-sta AnauBavaaMnaI kxvaIcyaa =dyaakxaSaata AazvaNaIMMcao maoGa gaaoLa haotaata. paaJarNyaaMcao kxama kxrtaata. ivaraoQaI pa`itamaarMgaacaa vaapar kxr}na Appaa dLvaI hI manaaovaodnaa samaqa-paNaanao SabdbaQd kxrtaata. jagaacyaa baajaarpauZo Aapalao AvamaUlyana tao pa`tyayakxarkx SabdaMnaI maaMDtaanaa mhNataataÓ

hIna maaJao baIja tyaaMnaI gaaiDlao vaoSaIvarI,
cauMibataa AakxaSa, maaJao maUL CaTU laagalao!
pyaayalaao maI vaodnaa AaiMlaMgaunaI saaOdaimanaI,
vaodnaocao rMga Aataa AMtarMgaI daTlao! (maoGa AazvaaMcao)


+aca sava- vaOiSaYT╦aMnaI ekx JaaD daona maI, paapaI ijavaMta Aaho, AasavaaMcaa maI QanaI AaiNa maaJao malaa kxLalao +a gaJalaahI mahttvapaUNa- ASaaca Jaalyaa Aahota. {paraoQa AaiNa ivaraoQaacaa kxlpakx paNa kxavyaatmakx vaapar kxrNyaacaI kxvaI Ea`I, Appaa dLvaI yaaMcaI lakxba Baar}na TakxNaarI Aaho.

pa`NayaacyaaÓ pa`omaacyaa rajyaataIla ikxtaItarI naajaUkx AaiNa ATItaTIcyaa XaNaaMnaa naomakoxpaNaanao pakxDNyaacaI ikxmayaahI laXaNaIya Aaho. SabdaMcaI dovaGaova haotao, ijavaacaI gauMtavaNaUkxhI GaDtao AaiNa dana paDtao tao htaaSaocao, inaraSaocao. kxatarÓ kxTu/ AnauBavaaMnaI vaodnaa iMcaMba iBajaUna saamaaorI yaoNao Apairhaya-ca zrtao. Aapalyaa ipa`ya vya>xInao Aapalyaalaa nausatyaa hulakxavaNyaaca do{]na qaaMbaU nayao tar SaovaTI TaLUna jaavao +acaI baaoca Kaaolavar ivaQd kxrtao. tyaataUna 'taU malaa TaLUna jaataa' maQaIla

Sabd haotaa taU idlaa Ana\ maI taulaahI sava-da,
AaNaBaakxaMcao kxSaalaa ho navyaanao maapa Gyaavao?


+a SabdaMcaI BaLBaL risakxmanaata Gar kxrtao. tarIhI saaMtvana SabdacaI Xamataa maaozI Asatao. AvaoLI yaoNaarI AamaM~aNao, pa`oma, AsaaoSaI manaalaa AiQakxaiQakx Bagna kxrIta jaatao. sagaLoca KaaoTo va kRxi~ama vaaTayalaa laagatao. kxvaI mhNataao,

sarNaavarI jaLaonaI {rlyaa kxlaovaralaa
doSaI kxSaasa Aataa BalataI inamaM~aNao taU?


hI ipa`ya vya>xIcaI {daisanataa, idrMgaa[- jaSaI manaalaa kxayama jaKamaI kxrtao tasaoca itacyaa saaobataItalao XaNahI manaata baMidsta rahUnaI caOtanyamaya zrtaata. italaa AaiNa Aapalyaalaa japaNyaacao ekx AnaaoKao baLhI tyaataUnaca imaLtao,

zovaUna sava- inaYza japataao tauJaI pa`itaYza,
caukxlaao kxQaI caukxInao kxa taU r]savayaacao? (taU saaobataIsa maaJyaa)


haca pa`NayaBaava saKaIr]pa AistatvaBaavanaaMnaahI mauKairta kxrNaaro Ea`I. Appaa dLvaI ha baajahI pa`tyayakxarkxirtyaa rMgaivataanaa idsataata. 'ivasarlaasa AaNaaBaakxa AaiNa 'maI KaUpa saaihlao ro' +a tyaataIla daona =V gaJalaa manaata r}taUna basaavyaata ASaa Aahota.

Anya kxivataa kxivataocyaa ekxa zrlaolyaa vaLNaanaoca maaoz╦a pa`maaNaata saakxarlaolyaa Aahota. tarIhI 'mahatmyaacaM inavaa-Na, taU nasaSaIla tar, vaad : tauJaa ina maaJaa, sauya- rstyaakxDocaa' AaiNa 'inatya idvasa' +a paaca kxivataa kxvaIcyaa pa`itaBaocyaa tarlataocao AaiNa saRjanapaUNa- inarIXaNaacao vaogaLopaNa spaYT kxrNaa%yaa Aahota.

kxivataavaacanaataUnahI kxivamana saMskxairta Jaalaolao Asalyaanao jaSaI rcanaatmakx safxa[- AalaI Aaho, taSaIca AnaukxrNaSaIlataa jaaNavaola [takxI zLkxpaNao AalaI Aaho. ASaa ta%hocyaa kxivataolaa ha Qaaokxa naohmaIca Asataao.

vasaMta baapaT, paaDgaavakxr,sauroSa BaT AaiNa sadanaMd rogao yaaMcyaa kxivataaMtaIla Anaokx AaoLKaIcyaa KauNaa spaYTpaNao daKavaUna dotaa yaotaata. sauroSa BaTaMcyaa gaJala rcanaocaa tar evaZa pagaDa Ea`I Appaa dLvaI yaaMcyaavar Aaho kxI tyaaMnaI saUicata koxlaolyaa ikxtyaokx kxavyaaMSaaMtaUna gaJala AakxarlaI AsaavaI AsaohI vaaTta rahtao.

kxvaIcyaa laoKanaata nausataI safxa[- pauroSaI nasatao tar AnaukxrNaabaahor jaa{]na svata:cyaa BaavaavaogaalaahI vaaT imaLavaI laagatao. gaJalaaMcyaa yaa gadD rMgaatahI svata:cao sqaana imaLivaNyaacaI taakxd Ea`I. Appaa dLvaI yaaMcyaakxDo na@kxI Aaho. Apaulao navho kuxNaIhI, rajamaud`a, baajaar, Baao[- yaa kxivataaMtaUna tyaacyaa KauNaahI idsataata, hI AtyaMta samaaQaanaacaI baaba Aaho. kxvaIcyaa AnauBavarMgaataUna tyaacao rMgalaopaNa AaiNa BaMgalaopaNahI pa`kxT kxrNaa%yaa +a kxivataa Aahota. sauroSa BaTaMcyaa daostaIcyaa AaiNa pa`Baavaacyaa pairGaataUna kxvaI svacC maaokxLa haota Aaho yaacao malaa mahtva vaaTtao. ekxa jagarhaTIcyaa XaNaalaa gaJalar}pa dotaanaa tyaamauLoca tyaaMcyaa 'Apaulao navho kuxNaIhI' +a kxivataomaQaIla,


baaolaa ikxtaIhI BaaYaa Apaulyaa AhMpaNaacaI,
gadI-ta raojacyaa yaa nasataa taumhI kuxNaIhI!


+a AaoLI evaZ╦a dIpastaMBaapa`maaNao risakxmanaaSaI naatao inamaa-Na kxrtaata.

{nhata Aapalyaa svapnaaMcao baagaDNao hyaataBar nyaahaLNaa%yaa +a kxvaIlaa tyaacao svata:cao vyai>xtva AaiNa pairpaUNa- kxavyaivaSva gavasaola Asaa malaa ivaSvaasa vaaTtaao. pa`tyaokx paavalaacaI AapalaI AapaNaca inagaraNaIpaUva-kx kxaLjaI GaotalaI tar ho Ea`I. Appaa dLvaI yaaMnaa sahjaSa@ya hao[-la AaiNa tyaaMcaI jaI KaMta Aaho,

maaJyaaca saavalyaaMnaI kxa majasavao nasaavao? (ikxtaIda baro fxsaavao?)

hI inaGaUna jaa[-la. maI kxvaIcyaa pauZcyaa pa`vaasaalaa SauBaocCa dotaa AaiNa raisakxmanaalaa saaobata kxrNaa%yaa tyaaMcyaa navyaa saMga`hacaI Aataurtaonao pa`taIXaa kxrtaao. tyaaMcyaahI kxivataocaa gaava na@kxI vasaola.

:koxSava maoEa`ama