Make your own free website on Tripod.com

AMtarMga

hasaNyaacaa baota
Aasavao tauDvaU nakxa
taU malaa TaLUna jaataa
sala
satyamaova jayatao!
hvaalaa
ekx JaaD daona 'maI'
vaad : tauJaa ina maaJaa
vaadL Gao{]na janmaa Aalaao
BalataI inamaM~aNao
kxID
ikxtaIda baro fxsaavao?
saUya- : rstyaakxDocaa
saUya- : maaocaa-taIla
saUya- : pa`itaXaotalaa
dupaar
ramanaama
maaJao malaa kxLlao
taU saaobataIsa maaJyaa
kxbar
ASaIca ekxa saMQyaakxaLI
iBaDU
SabdaMta kxaya saaMgaU?
AasavaaMcaa maI QanaI
maaNaUsa janmaa yaavaa eosaa
rahU nakxao taU dUr
ranaatalaI vaaT
Abaaolaa caaMdNyaacaa
taU ASaI yaotaaca
kxivataaca vaacalaI maI
vaaTo Balyaa pahaTo
taao XaNa sauMdr
Apaulao navho kuxNaIhI
maja pauro AMQaar
gadI-taunaI {Naa maI
paapaI ijavaMta Aaho
GaaoDo
tauJao AMta:kxrNaacao AaBaaL
paazmaaorI
Baao[-
ivasarlaasa AaNaaBaakxa
Abaaolaa
maI Asaa Jaalaao
maI saaosaNaar naahI
Aaja maaJaa pa`aNa jaataa
taU nasaSaIla tar
maaga- maaJaa
paa{]sa vhavao
saUr maOifxlaIcao
kxaoNaI ijavaMta naahI
madarI
mahatmyaacaM inavaa-Na
inatya idvasa
baajaar
SabdkxLa
maoGa AazvaaMcao
laaokxSa>xI
saaro savaala maaJao
vyavahar jaIvanaacaa
maaJyaaparI jagaU Va!
rajamaud`a
taU yaotaanaa
nausatao jagaNao
caaohIkxDo AMQaar
kxSaa kxLavyaa taulaa
sauMdr mauMba[-, hirta mauMba[-
AamhI jaaNatao yaa ivaSvaacao
vaYaa-
maaJao jaIvana
maI KaUpa saaihlao ro
kxa raihlaao maukxa maI?
dIpastaMBa