Make your own free website on Tripod.com

KoxvaL
ijacyaa samajaUtadarpaNaamauLo
maaoDlyaavarhI {Baa raihlaao taI
saaO. saunaItaa

jyaaMcyaa saU&a vaagaNyaamauLo
jagaNaM sausa+ va
iMcataamau>x Jaalao tao
ica. vaOBava, ivavaokx, ikxtaI-

pa`omaI Aaptajana
va vaoLaovaoLI kxaOtaukx kxrNaa%yaa
ipa`ya risakxima~aaMpa`taI


:Appaa dLvaI