Make your own free website on Tripod.com

maaJyaa kxivataaMivaYayaI qaaoDMsakxivataa ilahayalaa laagalaao tyaalaa 35Ó40 vaYao- tarI JaalaI AsaavaIta. lahanapaNaIca Aalaolyaa kxaOTuMibakx AapattaImauLo baalapaNa hrvaUnaca gaolaM. AkxalaI pa`aOZtva AalaM. Garata ekxTaca paur}YamaaNaUsa, mhNaUna KaoLNyaaÓ baagaDNyaacyaa vayaataca kxapaDÓ igarNaIta naaokxrIlaa laagalaao. iSaXaNa maa~a idvasapaaL╦a, ra~apaaL╦a kxrta icakxaTInao saur}ca zovalao haotao. tyaavaoLI igarNaI kxamagaaraMcaM ekx inayatakxailakx inaGata Asao. tyaata ilahU laagalaao. kxQaI kxQaI baiXasaM imaLayacaI. sahkxa%yaaMmaQyao naava vhayacaM.

samaajaata vaavartaanaa Anaokx gaaoYTI manaata r]taUna rahayacyaa, Gar kxr]na rhayacyaa , Kaupaayacyaa. tyaabaddlacao ivacaar kxivataocyaa r]paanao pa`kxT kxrayalaa AavaDayacaM. javaLcyaa ima~aaMkxDo tyaa vaacaUna daKavaayacaao. kxQaI kxQaI kxaOtaukx vhayacaM. tyaamauLo pa`aotsaahna imaLayacaM. SaaLota Asataanaa iSaXakxaMnaa kxLlaM kxI tao kxivataa vaacaayalaa saaMgaayacao. 1949 saalaapaasaUna raYT/ saovaa dlaata jaata haotaao. kuxmaaraMcyaa iSaibarata jaayacaao taovhahI kxivataa vaacana vhayacaM. kxivataocyaa pa`aMtaata malaa jaagaa Aaho AsaM vaaTayacaM. pauZo yauvakx caLvaLIta kxama kxr} laagalaao. tyaavaoLIhI kxivataotaUna baaolaayalaa AavaDayacaM. yaa saMga`hataIla 'vaad : tauJaa ina maJaa' hI kxivataa jaLgaavacyaa ekxa yauvakx maoLavyaata vaacalaI haotaI. JaalaI tyaalaa 30Ó32 vaYao-. yaaca drmyaana saanaogaur}jaIMcyaa 'saaQanao' ta 'kuxdL' AaiNa fxavaDo' hI kxivataa pa`isaQd JaalaI. maaoz╦a Kapaacyaa AMkxata pa`isaQd JaalaolaI hI maaJaI bahuQaa paihxlaI kxivataa AsaavaI. kuxdL AaiNa fxavaD╦acaM ica~a raYT/ saovaa dlaacyaa baaoQaicanhata haotaM. Aamacyaa AMgaataIla bainayansavar tao Capalaolao Asaayacao. saovaa dla Ea`madana iSaibarM Aayaaoijata kxrayacaM. kuxzM gailacC vastyaa saafx kxrayalaa jaayacaao tar kxaozo maataIcaa rstaa tayaar kxrNyaasaazI. taovha hataata kuxdLÓfxavaDM AsaayacaoM. Ea`maalaa pa`itaYza doNaarI taI maanaicanhM vaaTayacaI. inaraogaI navasamaajainai-mataIcao saamaqya- Asalaolao baLkxT baahU Aahota AsaM vaaTayacaM. taI kxivataa yaa saMga`hasaazI malaa saapaDU SakxlaI naahI. vaa[-T vaaTtaM.

pauZo 59 naMtar kxa^laojaata jaa{] laagalaao. taovha kxa^laoja ma^gaoiJanamaQyao kxivataa pa`isaQd hao{] laagalyaa. kxa^laoja iMBaMtaIvarIla hstailaiKataaMmaQyao ilahayacaao. tyaacaI ima~aaMmaQyao cacaa- vhayacaI. majaa vaaTayacaI. kxa^laojacyaa idvasaaMtaIla 'paa{]sa vhavao', 'ASaaca ekxa saMQyaakxaLI' ASaa sahja saapaDU Sakxlaolyaa taInaÓ caar kxivataa Aahota. drmyaana maaisakxaMmaQyao kxivataa pa`isaQd hao{] laagalyaa. saur]vaataIcyaa kxaLataIla Anaokx kxivataa Aaja majapaaSaI naahIta. jagaNyaacyaa QaDpaDIta vahI, saMga`h ha pa`kxar Jaalaaca naahI. yaa kxivataasaMga`hacyaa inaimattaanao kxivataaMcaI jamavaajamava saur} koxlaI taovha hrvalaolyaa kxivataaMivaYayaI KaUpa vaa[-T vaaTlaM. gaolyaa 15Ó20 vaYaa-MtaIla kxivataa maa~a javaL haotyaa. yaa sava- kxivataaMcaM hstailaiKata tayaar kxrtaanaa mana BaUtakxaLata jaa{]na Anaokx pa`saMgaaMcaa pauna:pa`tyaya Gaotalaa. taovha laXaata AalaM, pa`tyaokx kxivataolaa ekx [itahasa haotaa va BaUgaaolahI.

saatatyaanao kxivataa ilaihNaM maaJyaakxDUna kxQaI JaalaMca naahI. maQalyaa kxahI vaYaa-MtaIla sarkxarI naaokxrImauLo KaUpa BaTkMxtaI JaalaI. rajyaata taSaI doSaatahI. Anaokx AnauBava ijavaMtapaNao manaacyaa taLaSaI vaavarta haotao. saacata haotao. naaokxrInaMtarcyaa kxaLata tao varAalao tao kxivataa hao{]naca. 'kxbar rajaGaaTavarIla' hI ekx ASaIca kxivataa Aaho. baabarIÓ maiSad pa`kxrNaanaMtar jaao ekx {nmaad, {tpaata paaihlaa tyaanaMtar 'ramanaama' pa`kxT JaalaI.

yaa saMga`hataIla gaJala pa`kxarata maaoDNaa%yaa kxivataa maa~a ilahU laagalaao tao kxivaima~a Ea`I. sauroSa BaT yaaMcyaamauLoca. maaJyaa sarkxarI kxcaorIta Aalao kxI mhNaayacao, yaa ipavaL╦a kxagadaMvar ikxtaI idvasa ilaihNaar Aahosa? tyaaMnaI laoKaIÓ taaoMDI KaUpa pa`aotsaahna idlao. gaJalaotaIla KaUpa baarkxavao samajaavaUna saaMgaayacao.

maaJyaakxDUna ekxaVa AnauBavaacaM kxivataota SbdaMkxna haotaanaa maI KaUpa baocaOna Asaayacaao. naomakox Sabd saapaDopaya-Mta, naoTkxI rcanaa hao[-paya-Mta KaUpa Asvasqataa AsaayacaI. AVapahI yaataIla kxahI kxivataaMbaabata taI saMpalaolaI naahI.

manaaojaaogataI kxivataa GaDlaI kxI pa`qama vaacana vhayacaM tao maaJaI patnaI sauinataasamaaor. taI ekx {ttama iSaiXakxa va risakxhI Aaho. pauZo pauZo maaJaI daonhI maulao yaa AanaMdata sahBaagaI hao{] laagalaI. AQaunamaQaUna maaJao risakx kxaOTuMibakx ima~a hjaorI laavaayacao. yaa savaa-Mcyaa Aaga`hamauLo va madtaImauLoca ha kxivataasaMga`h pa`isaQd kxrNyaacaM QaaDsa maI kxr} Sakxlaao. yaa saMga`hataIla Anaokx kxivataa marazI dOinakxaMtaUna, inayatakxailakxaMtaUna pa`isaQdhI Jaalaolyaa Aahota. tyaaMcyaa maUL r}paapaoXaa tyaa vaogaL╦ahI AsaU SakxtaIla. yaa saMga`hataIla 'ranaatalaI vaaT' hI kxivataa gaolaI kxahI vaYao- saatavaIcyaa paaz╦paustakxata Aaho.

evaZ╦a dIGa- pa`vaasaata maI evaZMsaMca ilahU SakxlaaoM. taohI saovaa dlaataIla, SaaLaÓ kxa^laojaataIla sau=daMcyaa saahayyaanao, naaokxrIcyaa kxaLataIla risakMx sahkxa%yaaMcyaa pa`aotsaahnaamauLoca. tyaaMcyaamauLoca AanaMd jagaNyaata {tarlaa. jagaNaM AaiNa ilaihNaM tyaaMcyaamauLoca [takMx ekxr}pa JaalaM. yaa saa%yaaMcaa pa`caMD vaaTa yaa CaoT╦aSaa kxivataasaMga`hamaagao Aaho. yaa saa%yaaMcaa maI Aajanma PNaI Aaho.

maI Asaa haotaao kxQaI naa maI Asaa Jaalaao jarI,
taI tayaaMcaI maohrbaanaI pauNya naa maaJao parI!


:Appaa dLvaI