Make your own free website on Tripod.com

dIpastaMBa

AMQaarlyaa idSaa yaa, AMQaar BaaovataalaI,
dUrsqa ro idvyaa taU GaoSaI ikxtaI KauSaalaI!

haotaa htaaSa maIhI AMQaar saagarI yaa,
raho tauJyaakxDo ro dRYTI jaDavalaolaI!

haotaI ifxtaUr jaovha taaro naBaasavao yaa,
ikxrNao tauJaI idlaasaa dotaI pa`kxaSalaolaI!

{ccaarlaI kxQaI naa d:Kao kuxzoca maaJaI,
KaaoT╦aca saaMtvanaaMcaI vaaTo nakxao dlaalaI!

saara pa`vaasa koxlaa Gao{]na saUya- maaqaI,
(kxa kxajavyaaMsa saaMgaU? ro paoTvaa maSaalaI!)

Asataa pa`kxaSadayaI taU dIpastaMBa maaJaa,
Aataa kxSaa tamaacyaa vaahU {gaa paKaalaI?

:Appaa dLvaI