Make your own free website on Tripod.com

kxa raihlaao maukxa maI

tyaaMcyaasavaoca yaoqao vaaZlaao jarI maI,
tyaaMcyaaparI kxQaI naa vaagalaao jara maI!

haotao AaBaaL, taaro tyaaMcao ikxtaI inaraLo,
ha caMd` paaOi-Namaocaa vaaTo tayaa hramaI!

tyaaMcao salaama, maujaro haotao jarI Balyaacao,
za{]kx matalabaalaa hI matalabaI salaamaI!

AalaI malaasauQdahI AsalaI inamaM~aNao kxI,
badcaala maOfxlaIMcaI vaaTo nakxao gaulaamaI!

ekoxkx paaihlaa maI raoja rMga tyaaMcaa,
naa ekx rMga maaJaa, naa rMgalaao [qao maI!

yaoqao sada gaun+aMcaa gaunhoca nyaaya kxrtaI,
za{]kx sava- tarIhI kxa raihlaao maukxa maI?

:Appaa dLvaI