Make your own free website on Tripod.com

maI KaUpa saaihlao ro

maQausvapna paaihlao maI samajaUna satya saaro;
Aataa nakxao ivacaar} maI KaUpa saaihlao ro!

gaolaI TLUna vaoLa, fuxTlyaa ijaqaoca vaaTa;
vaLunaI nakxao paahNao, tao vyaqa- haoya Aataa;
{rlaI kxqaa vyaqaocaI tao svapna hrvalao ro!

caMd`aivanaaca Jaurtao kxSaI ekxTIca rata,
vaoDI AjaUna jaLtao tabakxata saaMjavaata;
sarlaI pahaTsvapnao, ivaJalaota dUr taaro!

fuxlaNyaasa AMgaNaI yaa maI gaMQaQauMd Jaalao,
fuxlaNao tasaoca rahI, inamaa-lya fx>x {rlao!
rMgaavalaIsa darI {QaLUna naota vaaro!

kxQaI vaaTtao manaalaa tauja ekxda pahavao,
jaLvaUna sava- taara tao dd-gaIta gaavao
baosaUr saUr AaiNa fxsavaoca Sabd saaro!

:Appaa dLvaI