Make your own free website on Tripod.com

maaJao jaIvana

inaJa-r Qaavao igarIkMxdrI
DaoL╦aMpauZtaI ivaSaala saagar;
taSaIca laaBaao majalaa dRYTI
Qyaoya paahNyaa {datta sauMdr!

naBaI taLpataao AZL Qa`uva taao
laaKa saBaaotaI jarI caaMdNyaa;
Acala rahU do Ea`Qda maaJaI
Bavasaagar ha tar}na jaaNyaa!

maMd taovatao jyaaota ekxlaI
ivaJataanaahI pa`kxaSa {jaLta;
tasao sar} do maaJao jaIvana
sakxlaaMsaazI saugaMQa {QaLta!

paMKa pasar}naI AaSaIvaa-da
AvanaIvartaI AvaGao AMbar;
tasao AsaU do maaJyaavartaI
parmaoSaa, tava C~a inarMtar!

:Appaa dLvaI