Make your own free website on Tripod.com

vaYaa-

AakxaSaalaa saucatao kxivataa
taojapaarvyaa qaoMbaaMcaI
[Md`Qanaucyaa rMgaaBavataI
BaaYaa fuxlatao gaMQaacaI!

saimaralaahI saucatao saMgaIta
kxLkxbanaataUna Gaumataao naad
paaYaaNaacao ihrvao jaavaL
BaurL paaDtao ihrvaI saad!

ranaaomaaLI Aaolaa {tsava
vasauMQarocyaa kuxSaIta inaJa-r
SauBaMkxracaI paahUna pa`itaBaa
jaLtao "maI" paNa hao{]na kxpaU-r!

:Appaa dLvaI