Make your own free website on Tripod.com

AamhI jaaNatao yaa ivaSvaacao

AaBaaLacyaa paaTIvartaI
gaiNata maaMiDlao taojafuxlaaMcao
{ttr tyaacao taumha na za{]k
AamhI jaaNatao yaa ivaSvaacao!

saUya-Salaakxa yaa saaonaorI
gaBa-rSamaI vas~amanaaohr
maMDpaasa yaa inaLňa naBaacyaa
saMQyaocyaa saaonyaacaI Jaalar!

taojapauMjakox ga`htaacyaaMcao
laKalaKaNaaro pa`kxaSaJauMbar
[Md`QanaucaI kxmaana darI
isaQd svaagataa AvaGao AMbar!

ApaUva- [qalao paahUna vaOBava
iqaTo jaahlao Sabd, kuMxcalao
fx>x paahNyaa pahaD, ivavaro
iva&anaacao yaana caalalao!

:Appaa dLvaI