Make your own free website on Tripod.com

sauMdr mauMba[-, hirta mauMba[-

sauMdr mauMba[-, hirta mauMba[-,
ASaIca ekxda svapnaI AalaI!
AaoLKalao naa maIca italaa hao,
"AaoLKa paahU?" taIca mhNaalaI!

dao baajaUMnaa ihrvaI JaaDo,
Qautalyaa haotyaa saa%yaa saDkxa,
padpaqa haotao {McasaKala naa,
kxzDahI naa kuxzo maaoDkxa!

gaayaba haotao foxrIvaalao,
idsatahI navhtao kuxzo iBakxarI,
basaqaaMbyaaSaI raMgaa sauMdr,
kuxzohI navhtaI hmarItaumarI!

paLapaLanao haotaI laaokxla,
kuxzo jara naa gaDbaDÓ gaaoMQaL,
basaNyaasaazI BarpaUr jaagaa,
jara na haotaI kuxzo QaavapaL!

paavasaatahI maaga- maaokxLo,
svacC gaTaro AaiNa inacara,
iSaTlao naa paXaI pautaL╦avar,
AaOYaQaasa naa kuxzohI kxcara!

jara na haotaI QaUL kuxzohI,
QvanaI, Qauracao naahI pa`dUYaNa,
jaagaaojaagaI haotaI ihrvaL,
padpaqa jaNaU Garcao mau>xaMgaNa!

saaro haotao navaKao majalaa
'Asao' italaa naa kxQaI paaihlaI,
AaoLKaUnahI haotaao fxsalaao;
"tauJaIca maI ro!" taIca mhNaalaI!

"ASaI na, Aaho maaJaI mauMba[-?"
kxsao mhNaavao maaJaI taujalaa?"
"yaataIla haoNao kxahI Karo naa,
mhNaUnaca idsatao svapnaI taujalaa!"

:Appaa dLvaI