Make your own free website on Tripod.com

kxSaa kxLavyaa taulaa

kxSaa kxLavyaa taulaa manaIcyaa
saad`- Baavanaa
paRqavaIhUnahI jyaaMcaI Ganataa
pahaT Qau@yaahUna
AaiNa tarlataa
iMcaMba hao{]ina caaMdNyaata jyaa
vaoZUna basataI
smaRtaIÓ caMdnaa
kxSaa kxLavyaa taulaa manaIcyaa
saad`- Baavanaa
saad jayaaMnaa maRd\gaMQaacaI
kxataL kxataUna kxaosaLNaa%yaa
navanavataIcyaa imargasarIMMcaI
rMga lao{]naI [Md`Qanaucao
Aavaogaacyaa igarsappaataUna
jaNaU paalavataI
taRpta lavhaLI!

:Appaa dLvaI