Make your own free website on Tripod.com

caaohIkxDo AMQaar

maagao AMQaar pauZo AMQaar
caaohIkxDo taaoca AMQaar;
hjaar Baaokox AaBaaLalaa
paa{]sasauQda QauvaaMQaar!

vaoDIvaakxDI ekxca vaaT
italaa satara fxaTo;
paana naahI fUxla naahI
laaKa ivaYaarI kxaTo!

Aataa fx>x pauZo jaaNao
r>x Gaama hoca Qana;
JauMjaNyaasaazI daona hata
AaiNa ekx paoTtaM mana!

:Appaa dLvaI