Make your own free website on Tripod.com

nausatao jagaNao

jagaNao nausatao, nausatao jagaNao
kxaT╦amaagaUna paLta rahNao;
vaLtaI saaro itaqaoca vaLNao
vaLNaaSaI naa kxQaI baaolaNao!

maQaUnaca idsataI, maagao jaataI
laaKa idvyaaMcaI ihrvaI JaaDo
JaaDaMmaQaunaI rMgaIta sauMdr
hvaohvaosao svapnaIla vaaDo!

Asa+ Agaitakx AKaMD tarNao
kxazavaacaUna kxsao qaaMbaNao?
pa`arbQaacao Gao{]na AaoJao;
kxD╦akxD╦avar fuxTta rahNao!

kuxNaI mhNaalao pauZcyaa vaLNaI
taumhasa dotaao {]ba inavaara;
Asaola Garkuxla, sauMdr baigacaa
kxjaa-vaacaUna, ivaSauQd vaara!

hrKaUna gaolaao AamhI taoQavaa
saaro samajaUna Karo baaolaNao;
ATL Aamhalaa Ataa kxLalao
kxd-maata ho jaLta rahNao!

ho tar Jaalao nausatao jagaNao
jagaNyaasaazI jagata rahNao!
marNa jarI maaolaacao vaaTo;
Aamha kuxzo tao sauSaaMta marNao?

Aamhasa zavao nausatao jagaNao
kxaT╦amaagaUna paLta rahNao!

:Appaa dLvaI