Make your own free website on Tripod.com

taU yaotaanaa

taU yaotaanaa,
AakxaSaanao caaO%yaa ZaLlyaa
taojainaL╦a naXa~aaMcyaa
kxajaLkxazI DaohamaQalaa
paara Jaalaa gaUZnaSaa!
taU yaotanaa
QauMd paavalao sauMgaMQaacaI
saaMBaaLta gaolaI taaola
ZLNaa%yaa vaa%yaacyaa
gaBaa-maQyao KaaolaKaaola
Ana\
gauMjaacaa ekx Dava
AasavaaMcyaa taurT
qaoMbaamaQaUna hsalaa
AaiNa ekxlaa kxaLaoKaata
taaoDUna roYaa r>xacyaa
yaugaayaugaaMcaa
fuxlata raihlaa, fuxlata raihlaa!

:Appaa dLvaI