Make your own free website on Tripod.com

rajamaud`a

fuMxkx saaQyaa maaNasaaMcaI vaadLo hao{]na AalaI!
yaa taSaa izNagyaaca saaQyaa paoTlyaa laaKaao maSaalaI!

kxa tayaa ihNavaUna gaolaa, 'JauMD hI Aaho mavaalaI!'
haca laaoMZa AasavaaMcaa paaocalaa taumacyaa mahalaI!

yaa Baukoxlyaa vaodnaaMcaI naohmaI JaalaI TvaaLI;
vaaihlyaa Aajanma jyaaMnaI rajamaagaI-cyaa paKaalaI!

kxagadI AaSvaasanao Ana\ vaaMJa taI svapnao {VacaI;
kOxkx vaYaa-Mcyaa AfUxcaI Aaja hI gauMgaI {DalaI!

kxala haotao baavaTo jao paaorasaaoraMcyaaca hataI;
jaahlaI SaahIÓinaSaaNao raoivalao sattaaÓmahalaI!

kxalacyaa tyaa GaaoYaNaaMcaI Aaja rajaa&aaca JaalaI;
hI ADaNaI AMgaz╦acaI rajamaud`a r}Z JaalaI!

:Appaa dLvaI