Make your own free website on Tripod.com

maaJyaaparI jagaU Va!

Aataa malaa jarasao maaJyaaparI jagaU Va!
maI harlaao tarIhI maaJyaaparI hr} Va!

koxlaa kxQaI na saaOda badlyaata maI sauKaacyaa;
ho saaosaNao AnaaoKao maaJyaasavao sar} Va!

saaoSaIta KaUpa gaolaao AparaQa AapaulyaaMcao;
ho paapa tyaa gaun+aMcao Aataa tarI Bar} Va!

Aajanma jyaa janaaMnaI AMQaar Baaogalaa ha;
ha ekx dIpa maaJaa tyaaMcyaasavao jaLU Va!

kxavao kxr}na yaoqao KaaoT╦asa taartaI tao;
qaaoDo tarI Ataa yaa satyaasa saavar} Va!

vaatao kxQaI kxQaI kxI, gauMtaUna kxa [qao maI?
maI maaMDlaa pasaara majalaaca Aavar} Va!

:Appaa dLvaI