Make your own free website on Tripod.com

vyavhar jaIvanaacaa

pa`tyaokx janmalaolaa yaotaao [qaUna jaayaa;
za{]kx AMta tarIhI yaa valganaa, baZayaa!

saa%yaa KauNaa saBaaotaI yaoqao parajayaacyaa;
iMjaMkUxna sava-, AMtaI laagao [qao hrayaa!

fuxlataao vasaMta yaoqaoà 'saaro malaa hvyaacaa!'
paanaafuxlaaMta daTo baobaMd maaohmaayaa!

svapnaata rMgagaMQaI vaaTa sada fuxlaaMcyaa;
jaagao padaopadI ho kxaTo {Bao r]taayaa!

haotaa Balao dujaacao vaaTo kxSaasa hovaa!
maataIta matsaracyaa fuxlatao sada AsaUyaa!

Aaho Agamya AvaQaa vyavhar jaIvanaacaa;
yaotaao kuxNaI hsaayaa, kxaoNaI sada rDayaa!

saMga`ama ha Karo, naa TaLtaa kuxNaa yao;
ra~aU Kara na zavaa kxa caalataI laZayaa?

Aaho AKaMD yaoqao saama`ajya jyaa irpauMcao;
saovaotacaI tayaaMcyaa jaatao hyaata vaayaa!

:Appaa dLvaI