Make your own free website on Tripod.com

saaro savaala maaJao

saaro savaala maaJao Aaozata saazlaolao!
AaQaIca huMd@yaaMcyaa kMxzata daTlaolao!

kxaoNyaa Abaaola maaJyaa Sabdasa kOxfx do{]?
saaroca Sabd yaotaI paurtao JapaaTlaolao!

jyaaMcyaakxDoca Aaho baakxI {Qaar maaJaI;
ifxrvaUna taaoMD gaolao maaJaoca vaaTlaolao!

gaavaata sajjanaaMncaI vastaI {jaaD JaalaI;
baobaMd SvaapadaMnaI ho Sahr daTlaolao!

saaoDUna saMta gaolao {rlyaa [qao samaaQyaa;
GaotaI kxlaovaraMcaI JaDtaI ipasaaTlaolao!

vyaapaar paaihlao maI, yaa matalabaI jagaacao;
naTlao var}na tarIhI AataUna fxaTlaolao!

haotaI AKaMD iMcaMtaa maaJaIca AasavaaMnaa;
maolyaavarIhI maaJyaa DaoL╦ata daTlaolao!

:Appaa dLvaI