Make your own free website on Tripod.com

laaokxSa>xI

iMjaMkxlaao maI, harlao tao, ho {gaa baaolaU nakxa;
laaokxSa>xI nyaaya kxrtao, naomakxa ivasar} nakxa!

baOsavaI iMsaMhasanaI taI, maatalaolyaa gaaDtao;
taI QanaI, ivaSvasta taumhI, Baana ho saaoDU nakxa!

baOsaunaI vaar}varI java daODtaa taumhI pauZo;
ipaDItaaMcyaa AasavaaMnaa paOdLI tauDvaU nakxa!

Aasavao haotaI fuxlao Ana\ GaatalaI maalaa, taSaI;
gaaoztaa taI vaja` haotaI ho kxQaI ivasar} nakxa!

maana Va, maujara kxra hao yaa dInaaMcyaa Aasavaa;
AasavaaMcao Ana\ kxdapaI saapa hao Gao{] nakxa

Aasanao, iMsaMhasanao tyaa Aasavao AaQaar hI,
Kaakx kxrtaI bao[maanyaa, vaoL taI AaNaU nakxa!

:Appaa dLvaI