Make your own free website on Tripod.com

maoGa AazvaaMcao

Aaja Aaolao AazvaaMcao maoGa yaoqao daTlao;
paapaNyaaMSaI AasavaaMcao paUr yao{] Gaatalao!

rana AaolaoiMcaMba jaovha AMga maaJao kxaorDo;
kxa mau@yaa yaa caatakxalaa tyaa sarIMnaI TaLlao?

kOxkxda haotaa idlaasaa maI naBaacyaa Aasavaa;
Aaja maaJaa kxI Kaulaasaa taoca maagaU laagalao!

hIna maaJao baIja tyaaMnaI gaaiDlao vaoSaIvarI;
cauMibataa AakxaSa, maaJao maUL CaTU laagalao!

pyaayalaao maI vaodnaa AaiMlaMgaunaI saaOdaimanaI;
vaodnaocao rMga Aataa AMtarMgaI daTlao!

:Appaa dLvaI