Make your own free website on Tripod.com

SabdkxLa

paatalao eosao qavyaanao kxI kuxNaIhI AavaDavao!
eoThI navhtaI jaraSaI... kxI kuxNaalaa laajavaavao!

ho na taumha kxa kxLavao yaa kxLa kxaozUna Aalyaa;
r}pa gaMQaanao jayaaMcyaa AaSayaalaa jaaojavaavao!

Qaavalao hakoxsa maaJyaa maI jara smartaa manaI;
{QaLlao dahI idSaaMnaI... maI malaa kxa Aavaravao!

rMgahI tyaaMcao AnaaoKaI tao malaa do{]na gaolao;
fxaT@yaa vasanaasa maaJyaa maI ikxtaIda rMgavaavao?

saaosalyaa maIhI ikxtaIda vaodnaa tyaaMnaI idlaolyaa;
laaoBa kxa ivasar}na tyaaMcaa maI tayaaMnaa ragavaavao?

SarNa naa gaolaao idvyaaMnaa paaLunaI AMQaar haotao;
kxa mhNaU maI kxajavyaaMnaa saUya- tyaaMnaI paoTvaavao?

Sabd maaJao ima~a, baMQau, saaobataI yaa~aotalao;
tao pa`BaU maI dasa tyaaMcaa, maaga- tyaaMnaI daKavaavao!

:Appaa dLvaI