Make your own free website on Tripod.com

baajaar

baajaar ha mataaMcaa BarvaUna hoca gaolao;
baLkxavaNyaasa gaadI zrvaUna hoca gaolao!

ho Sabd saaonavaKaI- yaaMnaIca paorlaolao;
Ana\ ica~a maaorpaMKaI KaulavaUna hoca gaolao!

ho badlaNaar mhNataI AaBaaL pauva-jaaMcao;
Ana\ h@kx vaarsaaMcao zrvaUna hoca gaolao!

kxlamaoca Cana kxlamao vaOrNa vaaLvaMTI;
AmauvaI tahana saaQaI ivasar}na hoca gaolao!

pa`tyaokx {tsavaalaa yaa itaYztaI kxmaanaI;
gadI-ta AasavaaMnaa cakxvaUna hoca gaolao!

Amaucao lalaaT Barlao Aamaucyaaca hao caukxaMnaI;
AamaucaI iSakxar AamhI, kxrvaUna hoca gaolao!

:Appaa dLvaI