Make your own free website on Tripod.com

inatya idvasa

inatya idvasa yaotaao tasaaca
Qar}na 'kxala'cyaa baaoTalaa
GaD╦aLacyaa kxaT╦aBaaovataI
foxr Qar}na qakxlaolaa!
laaokxlamaQyao, basamaQyao
Gaamaojalaolaa, kuxbaTlaolaa
cak`xvyaUhata paaolaadacyaa
QauLInao maaKalaolaa!
JaaopaDpaŇIta gallaImaQyao
AMQaar ipa{]na iMJaMgalaolaa!
QauraD╦aMcyaa ivaD╦a AaoZUna
AisqapaMjar KaMgalaolaa!
maUzBar roSanasaazI
taasana\taasa itaYzavalaolaa
laacaarInao BaosaL Kaa{]na
satva, sattva saaMDlaolaa!
Aapalyaaca Akxtao-paNaavar
Aapalyaaca Akxtao-paNaavar
manaaomana kxataavalaolaa!
ivaJaNaaro saUya- paahUna
inaraSaonao BaMgalaolaa!

yaotaa idvasa tasaaca yaotaao
caOtanyaca hrvalaolaa!
margaLlaolaa, kxrpalaolaa
jaana, Baana hrpalaolaa!
AaoSaaLlaolaa, BaaMbaavalaolaa;
saaosaUna saaosaUna ipacalaolaa!
pahaTocyaa AMQaarataca
'kxala' cyaanao Saapalaolaa!
BaosaUr Baivatavyaacyaa
BaItaInao ga`asalaolaa!
saMskRxtaIcyaa, [itahasaacyaa
AaoJyaaKaalaI vaakxlaolaa!
ivasar}na kuxbaa-naI laaKaaoMcaI
h@kx Aapaulao gamaavalaolaa!
paoT mhNaUna paoTta naahI
Aismataaca ivaJalaolaa!

:Appaa dLvaI