Make your own free website on Tripod.com

mahatmyaacaM inavaa-Na

AnaMta Jaalao {lkxapaata
[itahasa Aajavar;
Aaja maa~a saUya-mailakoxtaIla
saUya-ca inaKaLlaa!
maRtyaUhI qarqarlaa XaNaBar
paahUna paRqvaIlaa bauDtaanaa;
AMQaarata AEa`UMcyaa!
AgnaIhI idpalaa XaNaBar
spaSa- kxrNyaapaUvaI-;
tyaa taojaalaa laaoBasavaaNyaa
AlaaOikxkx caOtanyaacaa
Acaotana kxlaovaralaa!
paoTlaI AsataIla kxaYTo
diQacaIcaI kRxtaaqa-taonao;
saimaranaohI gaayalao AsataIla
vaodmaM~a
ina:Sabd hao{]na;
maanavataocyaa kuxbaorasaazI!

:Appaa dLvaI