Make your own free website on Tripod.com

madarI

Gao{]na gaaoD SabdaM yao doKaNaa madarI;
taalaata naacaivataao hI Svaapadoca saarI!

tyaaMcyaa Balyaa caukxaMnaa JaDtao baDI salaamaI;
ho BaaT paaosalaolao gaataata ragadarI!

gadI-ta haoyabaaMcyaa hujaroca hao pauDarI;
jao vaahtaI maSaalaI tao itaYztaata darI!

ho vaayado {Vacao, saarIca hao {QaarI;
ha idvasa Aajacaa Ana\ {VahI iBakxarI!

gaolao caZaona var tao Amaucyaaca paaya%yaaMnaI
Gao{]na rajadMDa AmaucaIca vaaTmaarI?

cacao-sa la>xraMcyaa ho Aasanasqa sadnaI;
Amaucao Anaaqa AEa`U kxa raoKataata darI?

Aataa kxSaasa kxYTI? vaoLa TLUna gaolaI;
taao rajamaaga- tyaaMcaa hI AapalaI paqaarI!

:Appaa dLvaI