Make your own free website on Tripod.com

kxaoNaI ijavaMta naahI!

jagaNao {gaaca KaaoTo majalaa pasaMta naahI!
ha kxagadI fuxlaaMcaa maaJaa vasaMta naahI!

darata dIpamaaLa BaavaUkx taovaNaa%yaa;
Aarasa baogaDI hI baGaNyaa {saMta naahI!

vaaTovarI sada yaa AayauYya jaaiLlao maI;
kxaozoca saavalaI naa, vaaTosa AMta naahI!

SaaoQaIta maaNasaaMnaa ifxrlaao [qao ikxtaI maI;
saaroca BaamaTo kxa? eKaad saMta naahI?

do{]na paaihlao maI caOtanya yaa janaaMnaa;
saarI kxlaovaro Ana\ kxaoNaI ijavaMta naahI

:Appaa dLvaI