Make your own free website on Tripod.com

saUr maOifxlaIcao

tao saUr maOifxlaIcao Aataa ivar}na gaolao;
tao kxaoNa ratapaXaI jaadU kxr}na gaolao!

taU eokxlaIsa gaItao GaalaUna maana KaalaI;
gaataaca BaOrvaI kxa DaoLo Bar}na gaolao!

kxa SaaoQaSaI bahaNao hlaKao imaTUna DaoLo?
haokxar AMtarIcao gaalaI fuxlaUna gaolao!

Aataa nakxao lapaoTU ho vas~a laajaNyaacao;
tao svar caaMdNyaacao iXaitajaavar}na gaolao!

kxaoMDUna zova maaJao inaSvaasa paoTlaolao;
(haotaa ifxtaUr gaa~ao.... jao maaohr}na gaolao!)

imaTlyaasa paakxLa taU pa`aSaUna caMd`paara
tao saaMga kxaoNa paXaI maaotaI igaLnaU gaolao

yaoSaI paunha kxQaI taU Gao{]na gaMQavaaro?
maaJyaa saunyaa mahalaI jao vaavar}na gaolao!

:Appaa dLvaI