Make your own free website on Tripod.com

maaga- maaJaa

maaga- maaJaa A&aataacaa
kuxNaI naahI maLlaolaa;
vaoDapaIr svapnaaLU
kuxNaI kxahI mhNaao malaa!

{laqaNaar maI saaro dgaD
iBajaivaNaar hI SaaoiYata maataI;
r]talaolyaa yaa rqacak`xalaa
VayacaIca navaI gataI!

laXa laXa laaTaMnaI taaMDva
GausaLNaar maI saagar saara;
gaIta navao maga navyaa jagaacao
AvakxaSaataUna fuMxkxIla vaara!

paala laavaunaI AaBaaLalaa
{BaivaNaar maI ekx rahuTI;
saugaMQa {QaLUna jagaNaaraMcaI
Asaola [qalaI ekxca jaataI!

ANauroNaUtaUna fuxlaivaNaar maI
navyaa yaugaacaI navaI Aismataa;
[itahasaacyaa paanaavartaI
navyaa manaucaI jaIvanagaaqaa!

:Appaa dLvaI