Make your own free website on Tripod.com

Aaja maaJaa pa`aNa jaataa

Aaja maaJaa pa`aNa jaataa KaUpasao kxLlao malaa;
kxala haotao yaar maaJao paaMgalao kxa Aajalaa!

tao tayaaMcao matalabaacao Dava eosao KaoLlao;
daoYa kxa do{] tayaa (?) naa KaoLtaa Aalao malaa!

kxpaTfxasao KaoLtaanaa Qama-sauQda harlaa;
iMjaMkxNaara harlaa Ana\ harNaara iMjaMkxlaa!

Aasara taovha tayaaMnaa yaaca gaavaanao idlaa;
haya dOvaa, gaava tyaaMnaI taao ilalaavaI kxaZlaa!

maIca koxlao maafx tyaaMcao qaaor (!) gaunho kOxkxda;
baaolataI pa`otaasa maaJyaa 'Aba kxroMgao fOxsalaa!'

:Appaa dLvaI