Make your own free website on Tripod.com

maI Asaa Jaalaao

maI Asaa haotaao kxQaI naa maI Asaa Jaalaao jarI;
taI tayaaMcaI maohrbaanaI pauNya naa maaJao parI!

qaaor ho jao caaor jyaaMnaI BaaogalaI naahI sajaa;
Baaogalao jyaaMnaI tayaaMcaI Aasavao fxasaavarI!

'iMjaMkxlaao', ho tao mhNaalao, harlaao naa maI kxQaI;
myaana naa Jaalaao kxdapaI, maI {Baa rNasaMgarI!

BaaT ho jamataI paahNyaa hI lafMxgaI raoYaNaa[-;
ekxhI kxa naa {jaLtaao dIpa hao saMtaaGarI!

tao tayaaMcao Sabd laaKaao raojacao {QaLUna jaataI;
kxa tau@yaacaI AaoL {rtao maanaavaI vaacaovarI?

hI samaaQyaaMcaI GaraNaI imarvataI GaaTavarI;
jaahlao saimaQaa tayaaMcaI raKa hao vaa%yaavarI!

Aaja tyaaMcao vaod tyaaMcyaa baaolataI saao[-parI;
naaDlaolyaa yaa ADaNyaa taartao &aanaoSvarI!

:Appaa dLvaI