Make your own free website on Tripod.com

Abaaolaa

Qairlaasa taU Abaaolaa, kxa Sabd saMpalao kxa?
ina:Sabd yao lapaoTU ho spaSa- ekxmaokxa!

DaokxavaUnaI gavaaXaI ha caMd` paahtaao kxI;
baobaMd kuMxtalaanaI pa`itaiMbaMba Jaakxlao kxa?

ho jalad daTlaolao AaoqaMbaunaI iXaitajaI;
tarI caatakxaMcyaa DaoL╦aMta Aasavao kxa?

maI AaoLKaUna saaro laTkox tauJao bahaNao;
haokxar ho gaulaabaI gaalaI Saharlao kxa?

ho rMga [Md`Qanaucao laovaUna vaIja yaotaa...
AtaRpta AMbara taU eokx, saaoD hokxa!

:Appaa dLvaI