Make your own free website on Tripod.com

ivasarlaasa AaNaaBaakxa

ivasarlaasa AaNaaBaakxa, taI vacanao gaItao;
ivasar} kxSaI AaBaaLaSaI QartaIcao naatao!

SaOSavaata svapnakxL╦aMnaa taUca {malaivalao
AazvaNaI mayaUripasaaMcyaa AMtarata japalao;
gauMfuxinayaa SabdfuxlaaMnaa tauJao gaIta gaatao!

saaiXalaa ihrvaa caafxa Ana\ gaMiQata maataI
ekxaMtaI nadIikxnaara hLvaI taRNapataI;
dana sava- saMicataacao taulaa idlao haotao!

AMga AMga laovaUna taRptaI svapnaQauMd Jaalao
AaiMlaMgaunaI AaBaaLalaa ikxtaI {Mca gaolao;
kxaosaLtaa QarLNaIvartaI maI {lkxa {rtao!

ivasarlaasa Aaja jarI taU jao GaDlao sagaLo
najarotauina sava- jagaacyaa maI paitataa zrlao
Salya {rI saahUna ra~aI ekx jyaaota jaLtao

:Appaa dLvaI