Make your own free website on Tripod.com

Baao[-

tyaaMcaoca rajya kxa? vaa tyaaMcyaaca vaarsaaMcao!
AamhIca kxa Asao yaa Baao[-ca paalaKaIcao?

ho rajya saaMgataI tao Aaho taumhasaazI;
Aamha caukox tarI naa kxa BaaogaNao sadacao!

kxa Aamaucyaa BaukoxcaI saaQaIhI caaOkxSaI naa?
dotaI kxSaa idlaasao jaovaUna tao taupaacao!

tao saaMgataI Aamhalaa ho ramarajya Aalao;
satkxar inatya tyaaMcyaa kxa ravaNaI gaun+aMcao?

yaoqao sada parIXaa kxa jaanakxIca dotao?
rajyaata kxa rGaUcyaa AadoSa ravaNaacao?

:Appaa dLvaI