Make your own free website on Tripod.com

paazmaaorI

paahtaa tauja paazmaaorI
svapna maaJao gavasalao
inaKaLunaI taa%yaasavao gaM
kOxkxda jao hrvalao!

tauJyaa mau>x kuMxtalaata
maaJao AaBaaLlao mana
paardSaI- qaoMba tyaalao
QauMd roSamaacao {]na!

paazmaaorI maugQa AaolaI
SaaoBao taIL gaaOrkxaMtaI
saMkxaocalyaa laaocanaata
QaIT Aataa JaalaI BaItaI!

:Appaa dLvaI