Make your own free website on Tripod.com

tauJao AMta:kxrNaacao AaBaaL

Bar}na dahI idSaa
ikxitakx vaadLo AalaI, gaolaI;
ismata tauJao AKaMD
naMdadIpaasaarKaM!

laaKa vaaihlyaa jaKamaa
koxlaolyaa maayaocyaaMnaIca;
tauJyaa najarocao AiSvanaIkuxmaar
saMijavanaIsaarKao!

ikxitakx GaaT caZlao, {tarlao
GaorI yao{]na maagaohI ifxrlao
saa+a tauJaa SabdEa`IkRxYNa
gaItaosaarKaa!

sarlao ikxtaI {nhaLo, paavasaaLo;
iBajalaao AasavaaMnaI, savaa-Mga paaoLlao;
tauJao AMta:kxrNaacao AaBaaL
saa{]laIsaarKao!

:Appaa dLvaI