Make your own free website on Tripod.com

GaaoDo

maI 'saaMgataao' mhNaalaao, kxa hadr}na gaolao?
tao caaor caaMdNyaanao kxa Baodr}na gaolao?

tao paoTtao palaItao vaoSaIvar}na jaataa...
ho mastavaala vaaDo kxa hadr}na gaolao?

Aaozata vaadLo Ana\ CataIta Aaga, vaNavao;
maI CoDtaa ivajaaMnaa tao Gaabar]na gaolao!

yaotao taufxana jaovha vastaI {QaaNa haotao;
bauDtao jahaja tyaaMcao jao naaMgar]na gaolao!

GaoNyaasa qaaMbalaao maI AMitama Svaasa qaaoDa;
ho baolagaama GaaoDo maja zaokxr]na gaolao

:Appaa dLvaI