Make your own free website on Tripod.com

paapaI ijavaMta Aah

yaa raojacyaa vyaqaaMnaa maaJyaa na AMta Aaho !
saa%yaaca saaosaNyaalaa AaQaar saMta Aaho !

tyaaMnaIca foxkxlaolao maI Jaolataao inaKaaro;
rstaaca paaoLNaara majalaa paMsata Aaho !

inaYpaapa AasavaaMcyaa Aba`Uta jaIva maaJaa;
paNa naagavaa tamaaSaa tyaaMcaa idgaMta Aaho !

jyaa dIna spaMdnaaMcao ho Sabd 'Sabd' Jaalao;
tyaaMnaI na jaaNalao tao [tauikxca KaMta Aaho !

doSaata BaamaT╦aMcyaa satkxar baorDaMcao;
yaoSaU sauLavarI Ana\ paapaI ijavaMta Aaho !

:Appaa dLvaI