Make your own free website on Tripod.com

gadI-taunaI {Naa maI

Jaalaao jarI jagaacyaa gadI-taunaI {Naa maI;
kOxfxata Baaogalaolyaa jagataao paunha paunha maI!

gadI-ta SaaoQataao maI maaJyaatalyaaca 'maI' laa;
tyaacaI AnaMta r}pao saaMgaU ikxtaI kuxNaa maI?

tao pauNyavaana (!) maaozo jagaNyaata Qanya Jaalao!
ho Qanya marNa maaJaoŕ (koxlaa kxsaa gaunha maI?)

paapaI {Bao saBaaotaI ho AaptabaMQau mhNaunaI;
TakUxna Sas~a saaoDU AQyaa-ta saamanaa maI?

sauKanaOva taohI Aataa baaMQaUna pa`ota maaJao;
saa%yaaca SaaSvataacyaa Jaalaao Aataa KauNaa maI!

:Appaa dLvaI