Make your own free website on Tripod.com

maja pauro AMQaar

taU paunha kxa paahSaI partaUna maagao?
kxa vyaqaaMcyaa AMbara kxrtaosa jaagaoM?

jaahlaa caafxa maukxa ivaJavaUna Sabda;
taU tayaa doSaI paunha ho saUr kxa gao?

{savalyaa gaazI manaacyaa, taU ASaI kxa...
fxaT@yaa vasanaI paunha gauMfUxna Qaagao?

saaosatao AgnaI {rI maI AazvaaMcaa...
Aaja kxaozara kxSaI hI Aaga laagao?

taU Ataa yaa vaadLI qaaMbaU nakxao gao;
paUr vaoDa vaahunaI jaaSaIla naa gao!

Gao{]naI jaa caaMdNyaacao caaMdNao taU;
saaobataIlaa maja pauro AMQaar maagao!

:Appaa dLvaI