Make your own free website on Tripod.com

Apaulao navho kuxNaIhI

'Aahosa Aamaucaa taUā' mhNaU do ikxtaI kuxNaIhI;
yaoqao tasao kuxNaacao nasatao Karo kuxNaIhI;

Aahota sava- maIhI sada tayaaMcaa;
saaro Karo parMtau Apaulao navho kuxNaIhI!

baaolaa ikxtaIhI BaaYaa Apaulyaa AhMpaNaacaI;
gadI-ta raojacyaa yaa nasataa taumhI kuxNaIhI!

ho Aapta, ima~a baMQau Aahota kxaLjaacao
Baasao, jarI, nasao hao taumacao Karo kuxNaIhI!

saaroca daosta yaoqao, (saaMgaa, ikxtaI ijavaacao?)
yaotaa pa`saMga baakxa, naa qaaMbataI kuxNaIhI!

maolyaavarI idlaasao yaotaata maanaBaavaI;
Asataa ijavaMta, koxlao kxaOtaukx naa kuxNaIhI!

:Appaa dLvaI