Make your own free website on Tripod.com

taao XaNa sauMdr

sqalakxalaacyaa Aistatvaalaa
saur]Mga laavaUna
idSaaidSaaMtaIla gaLlao AMtar
pausaUna gaolyaa saImaaroYaa
tauJyaa ina maaJyaataIla inarMtar!
kxsaa ivasarNao
taao XaNa sauMdr! taao XaNa sauMdr!
[Md`Qanaucao rMga laovaunaI
AMgaavartaI kxaosaLNaa%yaa
AmaRtaQaara!
ANauroNautaUna fuxlaUna Aalyaa
laaKa caaMdNyaa
laaKa sataarI spaMdUna gaolyaa
AnauragaataUna
kxpaU-r hao{]na jaLUna gaolao
maaJao maIpaNa!
kxaoNa kuxNaalaa Jaalao Apa-Na?
Aaja {raSaI fx>x AazvaNa
svapnaQau@yaaparI maaohkx QaUsar
ivasar} kxSaI maI
taao XaNa sauMdr! taao XaNa sauMdr!

:Appaa dLvaI