Make your own free website on Tripod.com

vaaTo Balyaa pahaT

vaaTo Balyaa pahaTo taU ekxdaca yaavao,
maaJyaatalyaa kxLaMnaa hlakoxca jaagavaavao!

Gao{]na roSamaacao yao spaSa- baaolaNaaro,
vaatao kxlaokxlaonao spaSaa-ta tyaa fuxlaavao!

koxlaI ikxtaI pa`taIXaa vaaTovarI tauJyaa ro,
kxa taU sada Asao ho TaLUna dUr jaavao!

Aaho tauJao ina maaJao naatao yaugaayaugaaMcao,
Aataa XaNaaXaNaalaa kxa maagaSaI pauravao!

doSaI kxSaa ASaI taU svapnao sada fuxlaaMcaI,
baaoLa KauLa kxLaMnaI svapnaataica Jauravao!

koxvhatarI manaaSaI Aapaulyaaca taU pausaavao,
kxa ho Asao kxLaMcyaa svapnaata vaavaravao!

:Appaa dLvaI