Make your own free website on Tripod.com

kxivataaca vaacalaI maI

DaoL╦aMta AasavaaMcaI kxivataaca vaacalaI maI!
AaozaMtalyaa kxL╦aMcaI kxivataaca vaacalaI maI!

daravar}na jaaSaI hLuvaar paavalaaMnaI;
r}NaJaUNa paOMjaNaI tyaa kxivataaca vaacalaI maI!

yaoSaI kxQaI tarI taU Gao{]na caaMdNyaalaa;
gao taapalyaa dupaarI kxivataaca vaacalaI maI!

AMQaar}na jarI yaa saa%yaa idSaaca Aalyaa;
maaJaI svayaMpa`kxaSaI kxivataaca vaacalaI maI!

yaotao kxSaa rDU ho jaataaca maI [qaUnaI?
sarNaata paoTlaolyaa kxivataaca vaacalaI maI!

:Appaa dLvaI