Make your own free website on Tripod.com

taU ASaI yaotaaca

maI kxQaI haotaa idlaa naa taaolahI maaJaa ZLayaa;
Aaja taU yaotaaca kxa ha jaIva laagao vaadLayaa!

sava-da TaLUna gaolaao maI fuxlaaMcao gaava ho naa;
laaGavaI hasaU kxLaMcao laaglao Aataa kxLayaa!

pa`aiSalao haotao ikxtaIda maI SarabaI caaMdNao ho;
Aaja BaalaI roiKalaI taU kxaorhI laagao CLayaa!

kOxkxda CoDUna gaolyaa taarkxa maaJyaa naBaalaa;
taU ASaI jaataaca DaoLo laagalao maagao vaLayaa!

saad hI AalaI QarocaI dUr gaolaolyaa GanaaMnaa
eokxtaa maaJyaa manaacaa maoGa laagao kxaosaLayaa!

QauMd Jaalyaa yaa idSaaMcaa gaMQa laagao dva-Layaa;
yao Aataa baobaMd hao{], baMQa laagaU do gaLayaa!

:Appaa dLvaI