Make your own free website on Tripod.com

Abaaolaa caaMdNyaacaa

tao malaa TaLUna gaolao, kxa baro kxLlaoca naahI;
maI tayaaMcyaa vaagaNyaacaI KaMtahI koxlaIca naahI!

saaMgataI maaJao sagao tao AaptahI (haotao KarohI!)
maI kxQaI naatao tayaaMcao saaMgaunaI jagalaaoca naahI!

kxaipalao ho paMKa maaJao JauMjaNyaaAaQaI tayaaMnaI!
harlao Aataa tayaaMnaa harhI maMjaUr naahI!

raoja maaJyaa spaMdnaaMcaI naaoMd tao Gao{]na gaolao;
Aaja maaJaa pa`aNa jaataa saaMgataI za{]kx naahI!

maI tasao Aaho pauraNao jaaoiDlao naatao {nhaSaI;
(ha Abaaolaa caaMdNyaacaa laagalaa maaJyaa manaahI!)

:Appaa dLvaI