Make your own free website on Tripod.com

ranaatalaI vaaT

ranaatalaI vaaT
jaa[- paLta paLta
paanaaMcyaa saavalaIta
paaziSavaI KaoLta

AMgaavar laalacauTUk
inaLI ipavaLI fuxlao
kxQaI dMvaata iBajalao
gaIta gad- Aaolao

ranaatalaI vaaT
vaa%yaalaahI baaolao
yaotaaosa kxa caZUna
DaoMgar inaLo inaLo

maaLavar AaosaaD
kxQaI dmaUna basao
vaDapaaSaI mhataa%yaa
Kaudkxna hsao

ranaatalaI vaaT
ASaI KaoLotaca rahI
vaoSaIvarcyaa AaoZ╦ata
kxQaI gauDupa hao[-

ranaatalaI vaaT
ranaataca rahI
GarI partaNyaacaI
AaoZ italaa naahI

:Appaa dLvaI