Make your own free website on Tripod.com

rahU nakxao taU dUr

Sard caaMdNao naBaI barsatao caMd`koxsa yao paUr;
saKaI saajaNao saimapa jara yao, rahU nakxao taU dUr!

maaoihta mana tava tanaugaMQaanao
maMd pavana Ana\ QauMd caaMdNao
lapavataosa kxa vadna à caMd`maa laajaotaca jaao caUr!

BaavaivaSva taU manaI fuxlaivalao
maIca tayaa Sabdata gauMfxlao
sajaivaNyaasa yaa BaavagaItaalaa hvaa tauJaa maQauàsaUr!

iXaitajaaSaI baGa ApaUva- maIlana
pausalyaa roYaa naurlao baMQana
caMd`na raoihNaI parsparaMcyaa imalanaasa AataUr!

{majaUna Aalao tauJao bahaNao
iJarpao tava spaSaa-ta caaMdNao
kxvaota AvanaI, Aaja AagaLa Asmaanaacaa naUr!

:Appaa dLvaI