Make your own free website on Tripod.com

maaNaUsa janmaa yaavaa eosaa

maaNaUsa janmaa yaavaa eosaa
AMga paardSaI- kxacaocao!
paaolaadacaI taaSaIva haDo
=dya parMtau bakuxL fuxlaacao!

r>xamaQyao nasaola jyaacyaa
jaatapaata vaa kUxL GaraNao
kxvaTaLUna jaao nasaola koxvaL
manausmaRita vaa jaunaI pauraNao!

nasaataunaI saUyaa-cyaa paoSaI
Asaola jaao taojaacaa paUjakx
iva&aanaacaa itasara DaoLa
AKaMD jaao satyaacaa SaaoQakx!

saugaMQa jyaacyaa SvaasaamaQauina
vaaNaImaQaunaI saMgaIta sauMdr!
=dyaamaQaunaI inatya jayaacyaa
maaNausakxIcaa Jartaao inaJa-r!

:Appaa dLvaI