Make your own free website on Tripod.com

AasavaaMcaa maI QanaI

paaoLNaa%yaa AasavaaMcaa maI QanaI haotaao sada;
yaa [manaI AasavaaMSaI baaolalaao maI kOxkxda!

AasavaaMcyaa saaMtvanaa yaa Aasavao maaJaIca hI;
maanaBaavaI hasaNao tyaa Baavalao naahI kxda!

Aasavao maaJaI BaukoxlaI paahunaI rstyaavarI;
baMd koxlao dar, Cd\maI hasalao tao kOxkxda!

Aai-pataao dovaa, [maanaI AasavaaMcaI maI fuxlao
dovahI do[- Balyaanao kMxTkxaMcaI saMpada!

paoTlaolyaa AasavaaMcaa AMta hao paahU nakxa;
Kaakx koxlao svaga- tyaaMnaI paaihlaa naahI Kauda!

:Appaa dLvaI